POZVANI PREDAVAČI

Doc. dr. sc. Ernest Vlačić, MBA, veleučilišni profesor, voditelj e-Leadreship MBA studijskih programa na Visokom učilištu ALGEBRA.
Dugi niz godina aktivan kao sudionik-voditelj na čitavom nizu multikulturalnih, poslovnih i akademskih razvojno-istraživačkih projekata u okruženjima širom svijeta. Voditelj, osnivač i organizator različitih timova i organizacija u poslovnom segmentu i akademiji. Direktor u više organizacija i voditelj složenih projekata u različitim okruženjima.

Svoj je karijerni put započeo kao razvojni inženjer u Prvomajskoj nakon čega radi kao menadžer u korporaciji DANIELI SpA s kojom osniva i vodi DANIELI SYSTEC. Karijeru nastavlja u Brodarskom Institutu u okviru nacionalnog znanstvenog STP projekta s kojim i suosniva spin-out razvojno-istraživačku organizaciju NOVAMINA centar inovativnih tehnologija, koju i danas vodi.
Usporedno s vođenjem i upravljanjem tehnološkim organizacijama, upravlja međunarodnim multidisciplinarnim industrijskim projektima i portfeljima projekata tehnološkog inoviranja. Dr. Vlačić je i predsjednik nacionalnog Tematskog inovacijskog vijeća za Energetiku i održivi okoliš RH. 
Njegov je znanstveno-istraživački i nastavni rad fokusiran na područja strategijskog i inovacijskog menadžmenta, te inovacijskih i industrijskih politika na čemu je i doktorirao pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Pozvan je predavač na većem broju znanstveno-stručnih skupova, kao i gostujući predavač na domaćim i stranim visokim učilištima te vršitelj dužnosti na upravljačkim funkcijama visokih učilišta.

Doc. dr. sc. Ernest Vlačić, MBA

Prof. dr. Valentina Marinković studirala je, magistrirala i doktorirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usporedno s akademskom karijerom, dr. Marinković aktivno sudjeluje i u poslovnom sektoru s preko 20. godina iskustva u multinacionalnim farmaceutskim kompanijama, na poziciji Direktora kvalitete.

Akademsku karijeru je započela na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Nišu, a danas je profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Kao gostujući istraživač, 2017. godinu provodi na RWTH Univerzitetu u Ahenu u Njemačkoj, surađujući na projektu „Critical Incidents in Outsourcing in Pharmaceutical Companies“. Prof. Marinković objavljuje više od 150 radova i objava u znanstvenim i stručnim časopisima iz oblasti kvalitete, regulative i farmacije. Predsjedava na više od 20 znanstvenih i programskih odbora međunarodnih konferencija iz oblasti kvalitete.

Od 2018. godine obavlja dužnost predsjednice „Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet".

Prof. dr. sc. Valentina Marinković

Ahmed Novo direktor je Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) od 2012. godine, koja je pod njegovim vodstvom akreditirala i certificirala značajan broj zdravstvenih ustanova.  Više od 16 godina radio je za agencije UN-a, a najdulje se zadržao u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji gdje je obnašao odgovorne funkcije koordinatora za akreditaciju i osiguranje kvaliteta unutar EU/WHO projekta „Podrška reformi zdravstvenog sustava u BiH“ i službenika za zdravstvene sustave. Pored toga doc. Novo je predavač i voditelj kolegija za predmet Medicinska informatika na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu. Također, predavač je na sve tri razine kontinuirane medicinske edukacije za zdravstvene menadžere u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta.

Novo je rođen u Sarajevu, diplomirao je na Medicinskom fakultetu gdje je magistrirao i doktorirao na temu zadovoljstva / iskustva pacijenata odnosno integrirane zdravstvene zaštite primjenom odgovarajućih instrumenata za poboljšanje kvaliteta. Specijalist je socijalne medicine, organizacije zdravstvene zaštite i ekonomike zdravstva i top menadžer s kompletiranom SHCE 3 razinom.

Autor je brojnih objavljenih radova u stručnim i znanstvenim časopisima.  Urednik je akreditacijskih standarda za primarnu zdravstvenu zaštitu (dom zdravlja, obiteljska medicina, centri za mentalno zdravlje i ljekarne) koji su dobili akreditaciju od strane Međunarodnoga društva za kvalitetu zdravstvene zaštite (ISQua) te akreditacijskih standarda za zavode za javno zdravstvo kao i mnogih drugih koji se koriste za ciljanu akreditaciju pojedinih djelatnosti. Sudionik je brojnih znanstvenih i stručnih skupova, te tečajeva kontinuirane medicinske edukacije iz užeg predmeta interesa, a sa stručnim radovima sudjelovao je na više domaćih i inozemnih kongresa.

Doc. dr. sc. Ahmed Novo, dr. med.

Dr. sc. Nenad Injac poznati je stručnjak za kvalitetu i sustave upravljanja. Diplomirani je inženjer elektrotehnike, magistar znanosti za kvalitetu i pouzdanost, a 1983. doktorira u području kvalitete na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Prošao je brojne specijalističke seminare i stručna stažiranja vezana za sustave kvalitete u SAD-u, SR Njemačkoj, Velikoj Britaniji i Austriji. EOQ je menadžer za sustave upravljanja kvalitetom i sustave upravljanja informacijskom sigurnošću te auditor kvalitete.
Tijekom radnog vijeka bio je menadžer kvalitete u RIZ-u, dekan  i profesor na Višoj zrakoplovnoj školi, docent i voditelj informatičkog laboratorija na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, projekt i produkt menadžer u firmama M-computer, GMO, Summerauer & Partner i Edland u Beču te predstavnik firme Quality Austria u Beču za Jugoistočnu Evropu i Rusku Federaciju.


Radio je kao predavač na sveučilištu, voditelj timova kod projekata, predavač i ispitivač u školama Europske organizacije za kvalitetu (EOQ), predavač na poslijediplomskom studiju kvalitete KREMS Beč, gost-predavač poslijediplomskog studija kvalitete pri Hotelijerskom fakultetu u Opatiji, poslijediplomskog studija kvalitete pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na Akademiji za povišenje kvalifikacije, Jaroslavlj, Ruska Federacija, na Fakultetu upravljanja pri Sveučilištu u Sankt Peterburgu, Ruska Federacija te na Državnom financijskom univerzitetu Moskva, Ruska Federacija.
Autor je brojnih objavljenih radova u stručnim i znanstvenim časopisima, desetak skripti te isto toliko knjiga, dok je desetak knjiga u pripremi za izdavanje.
Član je Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Austrijskog društva za kvalitetu te redoviti akademik Ruske akademije za probleme kvalitete. Dobitnik je nagrade za životno djelo Hrvatskog društva za kvalitetu (2012.)

Dr. sc. Nenad Injac

hruškar.png

Mirjana Hruškar je redovita profesorica u Laboratoriju za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji Zavoda za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala je, magistrirala i doktorski rad obranila na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se i zaposlila. Njezino znanstveno usavršavanje uključuje kraće studijske boravke u inozemstvu, prisustvovanje većem broju međunarodnih ljetnih škola i tečajeva. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se kvalitetom i sigurnošću hrane, utvrđivanjem parametara kvalitete fizikalno-kemijskim, instrumentalnim, enzimskim i senzorskim analizama te validacijom metoda. Bila je voditeljica jednog nacionalnog projekta, aktivna istraživačica na šest nacionalnih te tri međunarodna znanstvena projekta, a trenutno je suradnica na projektu "Od nusproizvoda u preradi žitarica i uljarica do funkcionalne hrane primjenom inovativnih procesa" Hrvatske zaklade za znanost. Od zaposlenja sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim specijalističkim studijima i doktorskom studiju kao nositelj ukupno 9 predmeta te suradnik na 8 predmeta. Mentor je 9 završnih, 23 diplomska, 3 znanstvena magistarska, 4 završna specijalistička i 2 doktorska rada te 3 studentska rada nagrađena Rektorovom nagradom.

Objavila je 53 znanstvena rada (19 radova zastupljenih u bazama podataka Current Contents i Science Citation Index Expanded, 20 radova u drugim indeksiranim časopisima i 14 radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova) te tri stručna rada.

Članica je Hrvatske mljekarske udruge, Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista te je više godina član uređivačkog odbora znanstveno-stručnog časopisa "Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam". Predsjednica je Znanstvenog vijeća Hrvatske agencije za hranu. Bila je članica Vijeća za praćenje stanja u poljoprivredno prerađivačkom sektoru prehrambene industrije pri Ministarstvu poljoprivrede. Na Fakultetu je bila predsjednica Odbora za osiguranje kvalitete, te članica nekoliko odbora. Od 2007. do 2011. godine je bila prodekanica za nastavu, predsjednica Odbora za nastavu i članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, a od 2011. do 2015. godine je bila dekanica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta. Na Sveučilištu u Zagrebu bila je članica Rektorskog kolegija u širem sastavu, Vijeća biotehničkog područja te nekoliko radnih skupina i povjerenstva, a od 2013. godine bila je predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom. Od 2015. godine je prof. dr. sc. Mirjana Hruškar prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete, Sveučilište u Zagrebu. Od 2017. godine suradnica je Hrvatske akademije tehničkih znanosti za biotehničko područje, Zagreb.

Prof. dr. sc. Mirjana Hruškar

natalija fink.jpg

Svoje bogato iskustvo na području upravljanja kvalitetom, mag. ing. bioprocesnog inženjeringa, spec. analitike i mikrobiologije namirnica NATALIJA FINK, stječe u velikim kompanijama prehrambenog i farmaceutskog poslovanja, specijalizirajući se za integracije kompleksnih sustava upravljanja procesima.

 

Nakon završenog prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, smjera biotehnologije, svoju karijeru započinje u Plivi 1989. godine na području kontrole kvalitete izuzetno zahtjevnog poslovanja dječje i dojenačke hrane. Od 1996. preuzima vođenje Centralnih laboratorija Prehrambenog sektora.

Ulaskom Cedevite u Atlantic Grupu nastavlja karijeru na razvoju sustava kvalitete kao direktor Osiguranja kvalitete, a od 2012. fokusirana je na integraciju i implementaciju različitih standarda i poslovnih sustava te preuzima  funkciju na korporativnoj razini direktora Razvoja sustava kvalitete Atlantic Grupe.

Kontinuirano obogaćuje svoja multidisciplinarna  znanja i vještine različitim oblicima usavršavanja i radom na projektima:

    Iz područja upravljanja rizicima: specijalizacijom iz mikrobiologije i kontrole kvalitete namirnica

    iz područja standardizacije i nadzora: interni i eksterni auditor (ISO 9001, ISO 14001, HACCP, FSSC 22000, IFS, GMP, QA auditora za visoko školstvo)

 

·         iz područja digitalizacije: projekti implementacije SAP-a i upravljanja nesukladnostima

·         iz područja održivog razvoja (GRI, UN SDS)

·         razvoj i unapređenje poslovnih procesa: Six Sigma Green Belt

·         razvoj i unapređenja poslovnih komunikacija i modela: NLP business coach

 

Sudjeluje u radu brojnih stručnih skupova i društava.

Posljednjih godinu dana posebno područje interesa su projekti usmjereni na digitalizaciju procesa i integraciju s elementima održivog razvoja.

Natalija Fink

veža.png

Prof.dr.sc. Ivica Veža šef je Katedre za industrijsko inženjerstvo i predaje sljedeće kolegije: Ekonomika i organizacija proizvodnje, Ekonomika i organizacija, Organizacija poslovnih procesa, Upravljanje projektima, Upravljanje PLM projektima, Projektiranje proizvodnih sustava i Proizvodni menadžment. Na poslijediplomskom doktorskom studiju strojarstva održava sljedeće kolegije: Modeliranje i simulacija, Računalom integrirana proizvodnja i Operacijski menadžment. U ovom trenutku mentor je 6 doktoranada.

Vodio je više međunarodnih projekata TEMPUS, CEEPUS, ERASMUS, dva bilateralna slovensko-hrvatska projekta i dr. Bio je voditelj više tehnologijskih projekata za BICRO te Hrvatski institut za tehnologiju. Objavio je 11 knjiga, 14 poglavlja u znanstvenim knjigama, 42 rada u časopisima, 172 rada u zbornicima radova na međunarodnim (126) i domaćim simpozijima (46), vodio je 11 međunarodnih i 11 domaćih znanstvenih projekata. Održao je više desetaka pozvanih predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovao u radu na 36 projekta za potrebe gospodarstva.

Kao gost istraživač proveo je tri godine na Fraunhofer institutima IPA u Stuttgartu i IPK u Berlinu te na  RWTH WZL u Aachenu.

Bio je gost profesor na Nagoya University u zimskom semestru akademske godine 2007/2008. God. 2012. održao je predavanja na sveučilištu Technikum u Beču i bio je gost profesor na MCAST sveučilištu na Malti, gdje je održao predavanja iz kolegija Plant Layout.

Od 2000. god. redoviti je član Hrvatske akademije tehničkih znanosti, a u periodu od 2000. do 2007. bio je član uprave Tehnološkog centra u Splitu.

Od 2008. redoviti je član European Academy of Industrial Management.

Potaknuo je i bio voditelj uvođenja studija Industrijsko inženjerstvo, kao jedinstveni studij između FESB-a i Ekonomskog fakulteta. Od 2008. do 2013. vodio je projekt TEMPUS-2008-IT-JPCR 144959, Master Study program in Product Lifecycle Management with Sustainable Production, u kojem je uveden novi smjer PLM na diplomskom studiju Industrijskog inženjerstva.

Od 2005. voditelj je razvoja Hrvatske tehnologijske platforme pri Europskoj inicijativi.

U svibnju 2011. god., na PTW u Darmstadt, potpisao je s predstavnicima 10 europskih sveučilišta inicijativu o gradnji Edukacijske tvornice (Learning factory), kojom bi se promijenila paradigma obrazovanja inženjera.

Dopredsjednik je Lean management inicijative, koja je osnovana 2010. u Zagrebu. Sudjelovao je u uvođenju lean i green manadžmenta u velikom broj industrijskih poduzeća, u bankama i bolnicama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Prof.dr.sc. Ivica Veža

grsic2.png

Bernard Gršić državni je tajnik zadužen za razvoj hrvatskog digitalnog društva, tj. njegov je rad u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva usmjeren na digitalizaciju javne uprave, gospodarstva, jačanje digitalnih vještina građana i promicanje kibernetičke sigurnosti. Član je Vijeća za državnu informacijsku infrastrukture i Nacionalne koalicije za digitalne vještine i radna mjesta. Sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju, a predsjedava Radnom skupinom za digitalno društvo, jednom od skupina koje pripremaju Nacionalnu razvojnu strategiju Hrvatska 2030. Bio je i pomoćnik ministra (2016.-2017.) za javnu upravu. Bio je zadužen za razvoj e-Hrvatske.

 

 Njegov rad i predavanja usmjereni su na digitalnu politiku, informatizaciju, korištenje digitalne tehnologije i kibernetičku sigurnost u privatnom i javnom sektoru. Područja njegovog interesa uključuju provedbu projekata koji olakšavaju primjenu razvojnih i novih tehnologija. Studirao je elektrotehniku

Bernard Gršić

buntak.png

Izv.prof.dr.sc. Krešimir Buntak nakon diplome na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i magisterija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u području

menadžmenta.

U svojoj je profesionalnoj karijeri gotovo 20 godina obnašao različite menadžerske funkcije. U mandatu 1997.-2000. obnašao je dužnost v.d. pročelnika Ureda za gospodarstvo Grada Zagreba i člana Poglavarstva, te je u to vrijeme bio i član gospodarskog vijeća Grada Zagreba. U razdoblju 2000.-2004. kao predsjednik uprave vodio je Končar alate d.d., jednu od većih alatnica s programom alata za automobilsku industriju i industriju bijele tehnike. U razdoblju od 2009. do 2012. godine obnaša dužnost ravnatelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo čime aktivno sudjeluje u pregovorima pridruživanja u EU u području infrastrukture kvalitete. U svom profesionalnom radu član je velikog broja upravnih i nadzornih odbora, kao i savjetnik uprava u poduzećima.

Organizirao je i sudjelovao u radu velikog broja međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija na kojima je izlagao radove iz područja menadžmenta, upravljanja poslovnim procesima i upravljanja kvalitetom. Samostalno i u koautorstvu objavio je preko 60  znanstvenih radova, pet knjige i preko 70 stručnih radova. Trenutno je zaposlen na Sveučilištu Sjever u statusu izvanrednog profesora i obnaša funkciju v.d. pročelnika sveučilišnog odjela Logistika i održiva mobilnost.

Za svoj rad nagrađivan je do sada više puta od čega posebno treba istaknuti Povelja «IVANČICA» URIHO (2002 g.), Brončana plaketa Udruženja obrtnika grada Zagreba (2009), Zahvalnica za poseban doprinos u radu Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije (2014), Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2015).

Izv. prof. dr. sc. Krešimir Buntak

Direktor konferencije: Tihomir Babić

Predsjednik Programskog odbora: Davor Markota

Predsjednik Organizacijskog odbora: Janko Peranić

Operativni tim Programskog odbora:
Zlatko Dautović, Jadranka Pavlinić Tomlinson, Bojana Knežević

ORGANIZATOR: Hrvatsko društvo za kvalitetu, Berislavićeva 6, 10000 ZG; www.hdkvaliteta.hr

TEHNIČKI ORGANIZATOR: ProConventa d.o.o., Trg Antuna Mihanovića 2, 10040 ZG, www.proconventa.hr

Design by © 2019. QualitySolutions

ORGANIZACIJA